سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۶ دوره 14  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro96

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۵ دوره 13  برای دانلود روی لینک روبرو کنید Astro95

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۴ دوره 12  برای دانلود روی لینک روبرو کنید Astro 94

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۳ دوره 11  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 93

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۲ دوره 10  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 92

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۱دوره 9  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 91

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۹۰ دوره 8  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 80

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۸۹ دوره 7  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 89

سوال مرحله اول المپیاد نجوم ۸۸ دوره 6  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 88

سوال مرحله اول المپیاد نجوم87 دوره 5  برای دانلود روی لینک روبرو کنید astro 87